Informacje dotyczące danych osobowych w sklepie internetowym mandaladoroty.pl - Arunia Dorota Kroll

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Arunia Dorota Kroll z siedzibą (oraz adresem do korespondencji) w Kórniku przy ul. Parkowej 7/6, 62-035. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu sklep@mandaladoroty.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane przez sklep internetowy www.mandaladoroty.pl - Arunia Dorota Kroll to: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zameldowania), e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm). Dane przetwarzane są w celach:

  2.1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  2.2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Arunia Dorota Kroll [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

  2.3. Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Arunia Dorota Kroll,
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Arunia Dorota Kroll., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Arunia Dorota Kroll.

 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  3.1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 

  3.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług Arunia Dorota Kroll na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. 

  3.3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w pkt. 4 można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem sklep@mandaladoroty.pl lub poprzez kontakt z Arunia Dorota Kroll. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 5. Kategorie podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Arunia Dorota Kroll: 
  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni, 
  • banki, 
  • operatorzy pocztowi, przewoźnicy, 
  • firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).